2014.07. Summer workshop in Taean   14-07-08
CMSS   2,060
 

2014뀈 7썡 3씪 씠媛꾩쓽 븯怨 썙겕꺏씠 씠猷⑥뼱議뚯뒿땲떎.

臾대뜑슫 뿬由꾩쓣 留욎븘 떆썝븳 깭븞 諛붾떣媛瑜 利먭린뒗 쑀씡븳 떆媛꾩씠뒿땲떎.
 
2014.06. "슌猿 뜮뼱룄 遺덉븞븳 썝쟾, 諛붾떎 쐞뿉 吏볥뒗떎硫", 룞븘궗씠뼵뒪 
2014.06. Sports event in OSE