2016.07. Summer workshop in Buyeo resort   16-07-15
CMSS   1,310
 

2016뀈 7썡 7씪 븯怨 썙겕닄씠 씠媛 遺뿬뿉꽌 吏꾪뻾릺뿀뒿땲떎.

궇씠 臾댁쿃 뜑썱吏留, 빞援 寃뚯엫怨 쑀쟻 깘諛⑹쓣 븯硫 利먭굅슫 떆媛꾩쓣 蹂대깉뒿땲떎.
 
2016.07. 빐쇅 뿰궗 媛뺤뿰 (Professor. Adnan Ibrahimbegovic) 
2016.05. 遺듅솚援 諛뺤궗 뵒렂뒪 異뺥븯 쉶떇