2016.03. CMSS Hiking (怨꾨!궛 닔넻怨)   16-03-31
CMSS   1,446
 

2016뀈 3썡 25씪 湲덉슂씪 삤쟾

遊꾩쓣 留욎씠븯뿬 怨꾨!궛 닔넻怨 鍮덇퀎궛쓣 벑諛섑뻽뒿땲떎.

CMSS 援ъ꽦썝 紐⑤몢뿉寃 醫뗭 2016뀈씠 릺湲곕 湲곗썝빀땲떎.
 
2016.04. CMSS Spring party 
2016.02. OSE commencement (Jae-Min Kim, Dong-Hwa Lee, Hyun-Duk Seo)