2015.01. CMSS 삗 솃럹씠吏 냼媛   15-01-27
CMSS   1,606
 

泥섏쓬 留뚮뱾뼱吏 CMSS 솃럹씠吏 엯땲떎. 삗 湲곗뼲쓣 異붿뼲빀땲떎.

援먯닔떂怨 븰깮2紐낆쑝濡 떆옉븯뜕 뿰援ъ떎씠 吏湲덉 留롮씠 踰덉갹븯뒿땲떎.

븵쑝濡쒕룄 뜑 겙 諛쒖쟾쓣 湲곗썝빀땲떎.

http://osewiki.kaist.ac.kr/index.php/Computational_Mechanics_and_Structural_Systems
 
2015.01. 쟾삎誘쇨뎔 넚蹂꾪쉶 
2015.01. 씠쑄洹쒓뎔 넚蹂꾪쉶