2012.12. Winter workshop in Highone resort   13-01-08
CMSS   2,884
 

2012뀈룄 룞怨 썙겕꺏쓣 떎솕뒿땲떎.
2013 떊엯깮 源궛, 源슚吏 븰깮怨 븿猿 利먭굅슫 썙겕꺏쓣 븿猿섑븯뒿땲떎.
븵쑝濡 뿰援ъ떎뿉 옒 쟻쓳 븷닔 엳湲곕 諛붾엻땲떎.
 
2012.06. Sports event in OSE 
2012.09. M.S. Proposal event of CMSS lab