2017.03. CMSS Hiking (怨꾨!궛 궪遺덈큺)   17-03-14
CMSS   972
 

2017뀈 3썡 10씪 湲덉슂씪 삤쟾

깉븰湲 諛 깉遊꾩쓣 留욎씠븯뿬 怨꾨!궛 궪遺덈큺쓣 벑諛섑뻽뒿땲떎.

깉濡 뱾뼱삩 떊엯깮 떊냼吏, 理쒗삎洹, 젙옱샇 뿰援ъ썝 紐⑤몢 솚쁺빀땲떎.

CMSS 援ъ꽦썝 紐⑤몢뿉寃 醫뗭 씪 媛뱷븳 2017뀈씠 릺湲곕 湲곗썝빀땲떎.
 
2017.03.됤"궗엺 깮媛곷쭔쑝濡 嫄곕턿씠 吏곸떎", 議곗꽑씪蹂 
2017.02.됤덷AIST commencement (Joo-Seong Yoon, Hyung-Jun Park, Chae-min Lee)