2017.01. Winter workshop in Highone resort   17-01-16
CMSS   1,080
 

2017뀈 1썡 12씪

媛뺤썝룄 怨좏븳뿉 엳뒗 븯씠썝 由ъ“듃뿉꽌 寃⑥슱 썙겕꺏쓣 媛議뚯뒿땲떎.

삱빐 깉濡 뱾뼱삩 떊엯깮 理쒗삎洹, 떊냼吏 뼇怨 븿猿 뒪궎 諛 꽭誘몃굹 벑 떎뼇븳 봽濡쒓렇옩쓣 吏꾪뻾븯硫 利먭굅슫 떆媛꾩쓣 蹂대깉뒿땲떎.
 
2017.01. 쑄二쇱꽦援 넚蹂꾪쉶 
2016.12. 쑄二쇱꽦, 怨좎쁺鍮 援 諛뺤궗 뵒렂뒪 異뺥븯 쉶떇